Διοίκηση Έργων

Η ThinkRIT διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων & απαιτητικών έργων πληροφορικής. Οι υπηρεσίες-λύσεις που αξιόπιστα προσφέρει καλύπτουν όλο το φάσμα & τον κύκλο της ζωής ενός έργου πληροφορικής: από το δημιουργικό σχηματισμό της ιδέας έως το στρατηγικό σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παράδοση και τη συνεχή συντήρησή του, με χρήση καθιερωμένων μεθοδολογιών υλοποίησης.

Η ThinkRIT υιοθετεί μία πολυδιάστατη προσέγγιση διοίκησης έργων επιχειρώντας να δημιουργήσει πρόσθετη αξία & να αναδείξει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα των πελατών της. Οι ενέργειες που συμβάλλουν στην επιτυχημένη διαχείριση και έκβαση και του πλέον απαιτητικού έργου πληροφορικής είναι: • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων • Αξιολόγηση των ήδη διαθέσιμων πληροφοριακών συστημάτων & λύσεων • Μελέτη και στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων • Παρακολούθηση & έλεγχος σωστής εκτέλεσης έργων πληροφορικής • Διαδικασίες μετάπτωσης της επιχείρησης σε νέα πληροφοριακά συστήματα • Έλεγχος & διασφάλιση συμβατότητας μεταξύ υπαρχόντων & νέων πληροφοριακών συστημάτων • Μεταφορά τεχνογνωσίας, δοκιμασμένων πρακτικών (best practices) & παρουσίασης τεχνολογικών θεμάτων • Επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών & λύσεων βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων, αναγκών & διαθέσιμων πόρων • Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων • Διαχείριση έργου (IT project management)

Η ThinkRIT έχει επιτύχει την κορυφαία πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 : 2008 από την TUV HELLAS για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού-την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, παρμετροποίηση, εγκατάσταση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη προϊόντων λογισμικού, όπως και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κάθε νέου πληροφοριακού συστήματος, καθώς & του αναγκαίου εκπαιδευτικού του κύκλου, το υψηλού επιπέδου κέντρο τεχνικής υποστήριξης (helpdesk) της ThinkRIT διασφαλίζει καθημερινή & άμεση υποστήριξη στον πελάτη-χρήστη για κάθε πρόσθετη ανάγκη παρουσιαστεί στο μέλλον.

ESPA
Μετάβαση στο περιεχόμενο